Аймгийн Музейн захирлын батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт